มิถุนายน ๒๕๖๓


หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/1003 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เรื่อง การกำหนดข้อตกลงการมอบหมายงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 https://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2020/06/1003.pdf
หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/1006 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 https://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2020/06/10060_2563.pdf