พฤษภาคม ๒๕๖๓


หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/798 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ระบบเปิดเผยช้อมูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐให้สื่อมวลชนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ https://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2020/05/798_2563-1.pdf
หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/840 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ https://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2020/05/840_2563.pdf