กันยายน ๒๕๖๓


หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/1543 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 เรื่อง การปรับปรุงบัญชีเพื่อจัดทำรายงานการเงินประจำปี พ.ศ. 2563 https://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2020/09/1543_2563.pdf