มีนาคม ๒๕๖๒


หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/561 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562)  

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2562  

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/542 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2562  

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/479 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/446 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การกำหนดข้อตกลงการมอบหมายงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน วันที่ 1 เมษายน 2562