ธันวาคม ๒๕๖๑


หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/2255 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ  

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/2245 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง  

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/2185 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการขายทอดตลาดและการดำเนินการทางทะเบียนรถที่มีที่มาจากการขายทอดตลาดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ