พฤษภาคม ๒๕๖๑


หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/936 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การกำหนดข้อตกลงการมอบหมายงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2561  

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/875 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/814 ลงวนัที่ 15 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/832 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ  

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/792 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การจัดทำปฏิทินกิจกรรมของกรมป่าไม้ ประจำเดือนมิถุนายน 2561  

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/786 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ  

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/720 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินกิจกรรมตามโครงการรุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี