พิกัดกลางแปลงปลูกของผู้มาขอรับกล้าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ปลูกไม้มีค่าเป็นเงินออม)