ติดต่อเรา


ส่วนผลิตกล้าไม้  สำนักส่งเสริมการปลูกป่า  กรมป่าไม้

ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส
เลขที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3   โทรสาร : (662)-579 5569


เบอร์โทรภายใน และอีเมล์
ชื่อฝ่ายเบอร์โทรภายในอีเมล์
ฝ่ายบริหารทั่วไป5519 , 5546[email protected]
ฝ่ายการเงินบัญชีและพัสดุ5516
ฝ่ายวางแผนการผลิตกล้าไม้5512, 5513[email protected]
ฝ่ายพัฒนากล้าไม้5517 , 5520[email protected]
ฝ่ายติดตามและประเมินผล5551 , 5514[email protected]