⚖พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562⚖

ร่างพระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่อื่นของรัฐตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ***อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเพื่อศึกษาและจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกา***

ร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ พ.ศ. …. ***อยู่ในขั้นตอนประสาน อส. / ปม. ร่วมกันพิจารณา กรณีการกำหนดพื้นที่เตรียมการอุทยานฯ และพื้นที่เตรียมการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ตามกฎกระทรวงฯ***

ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการกำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาโทษปรับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน พ.ศ. …. ***เข้าที่ประชุม คกก. ทส. วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม***

ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากไม้ในป่าชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายอันเนืองมาจากประสบเหตุภัยพิบัติสาธารณะหรือมีเหตุจำเป็นเพื่อช่วยเหลือราษฎรเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ….  ***อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะทำงานสำนักจัดการป่าชุมชน***

ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการหักเงินค่าปรับไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการป่าชุมชน พ.ศ. ….  ***อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกระทรวงการคลัง***

ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ การดำเนินการแก่ทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน พ.ศ. ….  ***อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะทำงาน สำนักจัดการป่าชุมชน***

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *