อำนาจหน้าที่

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการป่าชุมชน  มีหน้าที่รับชอบ

          1. ให้คำปรึกษา แนะนำ การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการจัดการส่งเสริมและพัฒนางานด้านป่าชุมชน วนศาสตร์ชุมชน ป่าในเมือง แก่เจ้าหน้าที่สำนักจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนในพื้นที่

          2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์งานด้านป่าชุมชน วนศาสตร์ชุมชนป่าในเมือง แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานเอกชน รวมถึงชุมชนในพื้นที่ ในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อและการสัมมนา อบรม ถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น

          3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการด้านป่าชุมชน การวิจัยด้านป่าชุมชน วนศาสตร์ชุมชนป่าในเมือง กับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

          4. สนับสนุนการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ การวิจัยด้านป่าชุมชน วนศาสตร์ชุมชน ป่าในเมือง กับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

          5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย