ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 10 (ขอนแก่น)


RSS ข่าวสารกรม

พรบ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562

พรบ.ป่าชุมชน 2562 การบริหารจัดการป่าแบบมีส่วนร่วม (คนช)

ป่าชุมชน ป่ายังยืน ประชาชนได้รับประโยชน์

บุคลากร

นายจักรกฤษณ์ พละกลาง

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 10 (ขอนแก่น)

นางอรอุมา พละกลาง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวเบญจมาศ เทพที

นักวิชาการป่าไม้

นายจารุเดือน ทุมแก้ว

นักประชาสัมพันธ์

นางนงเยาว์ ตราศรี

นักประชาสัมพันธ์

นายเทวฤทธิ์ เฉนียง

นักประชาสัมพันธ์

นายธีระพล ชากรม

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

นางสาวพัชรินทร์ นิลบรรพต

พนักงานพิทักษ์ป่า

นางจินตนา บุดดี

เจ้าหน้าที่ป่าไม้

นางสาวเมทินี ไตรนิรันดร

เจ้าหน้าที่ป่าไม้

นางสาวบุษรินทร์ สินธุชัย

เจ้าหน้าที่ธุรการ