การประเมินส่วนราชการ


การประเมินส่วนราชการ ปี 2566

รายงานผลตัวชี้วัดรอบ 12 เดือน

การประเมินส่วนราชการ ปี 2565

รายงานผลตัวชี้วัด 2565

รายงานผลตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน

รายงานผลตัวชี้วัดรอบ 9 เดือน

รายงานผลตัวชี้วัดรอบ 12 เดือน

การประเมินส่วนราชการ ปี 2564

รายงานผลตัวชี้วัด 2564

รายงานผลตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน

รายงานผลตัวชี้วัดรอบ 9 เดือน

รายงานผลตัวชี้วัดรอบ 12 เดือน

รายงานผลตัวชี้วัดพัฒนานวัตกรรม ปี 2564

การประเมินส่วนราชการ ปี 2563

รายละเอียดตัวชี้วัด 2563

รายงานผลตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน

รายงานผลตัวชี้วัด รอบ 9 เดือน

รายงานผลตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน

การประเมินส่วนราชการ ปี 2562

รายละเอียดตัวชี้วัด 2562

รายงานผลตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน

รายงานผลตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน

การประเมินส่วนราชการ ปี 2561

รายงานผลตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน

รายงานผลตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน

รายละเอียดตัวชี้วัด 2561