หนังสือเวียนเดือน ตุลาคม 2558


ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง (ธุรการ)

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง (ธุรการ)

ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทรัพยากรน้ำบาดาลประจำปี 2558 (ธุรการ)

การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีปประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฯ(ธุรการ)

ขอขอบคุณ (ธุรการ)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับป.โท-เอก(ธุรการ)

ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาสังคมฯ(ธุรการ)

ขอเชิญส่งบุคลกรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุุเคาระห์ประชาสัมพันธ์(ธุรการ)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (ธุรการ)

ขอเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2559 (ธุรการ)

เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (ธุรการ)

การให้การยอมรับพิธีการแก้ไขความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์กรการค้าโลกฯ(ธุรการ)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา (ธุรการ)

การมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบงานตามภารกิจที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติไว้(ธุรการ)

กำหนดเลขที่หนังสือออกประจำส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ(ธุรการ)

ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ(ธุรการ)

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมวิทนาศาสตร์การบริการ ปี 2558 (ธุรการ)

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมอุทยานฯ ปี 2558 (ธุรการ)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2558 (ธุรการ)..

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2558 (ธุรการ).

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2558 (ธุรการ)

ขอส่งบัตรเชิญงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทรัพยากรน้ำ ปี 2558 (ธุรการ)

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง (ธุรการ)

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง (ธุรการ)

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 เรื่อง (ธุรการ)

มอบหมายเเละมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ฯ(ธุรการ)

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง (ธรุการ).

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง (ธรุการ)

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง (ธรุการ)

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 เรื่อง (ธรุการ)

การขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติสัตว์ฯ(ธุรการ) 

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะฯ(ธุรการ)

ขอแจ้งรายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ของห้อมสมุด ประจำเดือกันยายน 2558(ธุรการ)

ขอเชิญร่วมทำบุญและร่มพิธีถวายผ้าพระกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2558 (ธุรการ)

ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมบริจาคปัจจัยสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2558 (ธุรการ)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร (ธุรการ)

ขอเรียนเสนออัตราการจัดประชุมสัมมนา ห้องพัก (ธุรการ)

ขอส่งหนังสือคู่มืการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ประเภทผู้ป่วยใน สำหรับข้าราชการ (ธุรการ)

โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาตรัฐ ปี 2559 (ธุรการ)

โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ (ธุรการ)

ขอเชิญร่วมบริจาคปัจจจัยในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2558 (ธุรการ)