นายสุพจน์ อินทร์เหล่าใหญ่

ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

กิจกรรมส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

ฝ่ายโครงการพระราชดำริ ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ทำการบำรุงรักษาต้นไม้มงคลพระราชทาน (ต้นรวงผึ้ง) ที่ปลูกอยู่บริเวณ สนามหญ้าหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มีงานที่ทำได้แก่การตัดหญ้า/วัชพืชที่ขึ้นปกคลุมต้นไม้ การวัดความสูงและอัตราการเจริญเติบโตของต้นไม้ การตรวจเช็คระบบการให้น้ำกับต้นไม้ การกวาดเก็บใบไม้ที่ร่วงหล่นใส่ในเสวียนรอบต้นไม้ที่อยู่โดยรอบ ซึ่งเป็นการดูแลรักษาประจำทุก ๆ สัปดาห์

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอนแก่นร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมกันบำรุงรักษาและตรวจวัดการเจริญเติบโตต้นไม้พระราชทาน (รวงผึ้ง) ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ร่วมการประชุมแผนการบริหารงบประมาณในช่วงไตรมาสที่ 4 และแผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทบทวนผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดระดับกรม เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้