การประเมินส่วนราชการ


การประเมินส่วนราชการ ปี 2561

รายงานผลตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน

รายงานผลตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน

รายละเอียดตัวชี้วัด ประจำปี 2561

กาประเมินส่วนราชการ ปี 2562

รายละเอียดตัวชี้วัด

รายงานผลตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน

รายงานผลตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน