หนังสือเวียนเดือน กันยายน พ.ศ. 2560


ประชาสัมพันธ์ที่ตั้งอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งใหม่
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานราชการ
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายกครองและวิธีการพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 9
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้เชียวชาญการพยากรณ์อุทกภัย จำนวน 1 ตำแหน่ง
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง
การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์แก่สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ประจำปี 2560
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง
ขอนำส่งแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์โครงการ “สิทธิพิเศษสมาชิก กบข. ทรูมูฟ เอช” 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ขอส่งวารสารจดหมายข่าวสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและการกระจายอำนาจ
กำหนดเลขที่หนังสือของหน่วยงานภายในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก (เพิ่มเติม) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี (เพิ่มเติม)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โคงการฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ” รุ่นที่ 9
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน” รุ่นที่ 3
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 38
ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอควาอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ขอส่่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง
ประกาศชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญ้ติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
รายงานการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏฺิบัติการ The Regional Workshop on Evaluation and Review of Implementation of the ASEAN Criteria and Indicator (C&I) for Sustainable Management of Tropical Forests and Legality of Timber ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีทางอีเม็ล
ขอความอนุเคราะห์ขอมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน สำหรับรายการตามหลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน สำหรับรายการนอกเหนือจากหลักเกณฑ์
ผลสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหาสำคัญของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ 21 เมษายน 2560
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2560
ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศครั้งที่ 2/2560
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
เร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2560
แจ้งยกเลิกบริการส่งข้อความผ่านเว็บไซต์ (SMS as a Service)
Documentary FiLm “ForeSTory”
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ” รุ่นที่ 4 (PPPs for Executives Program : PEP)
ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรือง
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสมันา หัวข้อ “Your Life styte belong to you idea” 
ขอรับการสนับสนุนอัตรากำลังข้าราชการปฏิบัติงานด้วนการเงินและบัญชี
ขอความร่วมมือรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก “รวมพลังสร้างวินัย ลดใช้ถุงพลาสติก
ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาดูงานโครงการช่างหัวมัน ตามพระราชดำริ และสัมมนาสัญจร เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ จังหวัดตาก
ขอรับบริจาคเงินงบประมาณเพื่อสนุบสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนด้วยการเลี้ยงไก่ไข่ ของคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
ขอเชิญร่วมเสด็จพระราชกุศลในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปี 2560
แจ้งการทบทวนนโยบายการออกหนังสือเดินทางราชการใหม่จากเดิม 2 ปี เป็นอายุ 1 ปี ให้แก่บุคลากรของภาคเอกชนที่เข้าศึกษาในทุกหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐ
เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ภายในของหน่วยงานใหม่
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาลร่วมเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2560 และเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย
รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งดีเดน ประจำปี พ.ศ. 2560