สายด่วน Green Call 1310 กด 3

 

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ หน่วยงานกรมป่าไม้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หากท่านพบเห็นข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ หน่วยงานกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่านสามารถแจ้งเรื่อง ดังกล่าว ให้ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามช่องทางดังต่อไปนี้

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โทรศัพท์หมายเลข

02-561-4292-3 ต่อ 5053, 5082 และเบอร์ตรง 025620702

สายด่วน 1310 กด 3

LINE

ID:0659927424

 

ระบบรับเรื่องร้องเรียน e-Petition

 

ระบบร้องเรียนกรมป่าไม้