ป่าชุมชนต้นแบบ วิถีคน วิถีป่า จังหวัด: น่าน

รายละเอียดข้อมูลขอจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนต้นแบบ " วิถีคน วิถีป่า" จังหวัดน่าน
ชื่อป่าชุมชนบ้านสบยาว
ที่ตั้งหมู่ที่ 7 ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
อนุมัติ ปี พ.ศ.2556
เนื้อที่1,836 ไร่
พิกัด688842 2091339
ชื่อ-สกุล ประธานป่าชุมชนนายไพโรจน์ กันฟัน
ประวัติสถานที่          เดิมเป็นพื้นที่ศูนย์เรียนรู้บ้านสบยาว หมู่ที่ 7 ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา และเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่มาศึกษาดูงานของแต่ละชุมชนมาตลอดจนถึงทุกวันนี้
เหตุผลในการเลือกพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติชุมชนมีต้นทุนเป็นแหล่งธรรมชาติจากป่าชุมชน, มีแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา
ประเด็นสำคัญ/จุดเด่น/ปัจจัยหลัก
- ประเด็นหลัก1. เดิมที่บ้านสบยาวมีผืนป่าที่เสื่อมโทรม ต่อมาชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์ไว้
2. มีแหล่งอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ
3. ชุมชนบ้านสบยาวมีการฟื้นคืนป่าให้เป็นป่าชุมชนเอาไว้
- ประเด็นรอง1. ต่อมามีการขุดเขตแลกป่า ขุดนา 40 ไร่ ได้ป่าคืนมา 120 ไร่
2. มีการทำฝายพักเก็บน้ำในป่าชุมชน
3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 

 

ชื่อ-สกุลเจ้าหน้าที่ประสานงาน: นายเทพณรงค์ ยะสุข
ตำแหน่ง: นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
สังกัด: สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่