ป่าชุมชนต้นแบบ วิถีคน วิถีป่า จังหวัด: ตาก

รายละเอียดข้อมูลขอจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนต้นแบบ " วิถีคน วิถีป่า" จังหวัดตาก
ชื่อป่าชุมชนบ้านเด่นวัว
ที่ตั้งหมู่ที่ 4 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
อนุมัติ ปี พ.ศ.2546 และ 2557
เนื้อที่577-0-80 ไร่
พิกัดUTM 47Q 520378E 1840453N
ชื่อ-สกุล ประธานป่าชุมชนนางประพิศ รักยิ้ม
ประวัติสถานที่          ป่าชุมชนบ้านเด่นวัว เป็นหมู่บ้านที่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2561 ชนกลุ่มน้อยอพยพมาจากอีสาน ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย กำแพงเพชร นครสวรรค์ เหตุเพื่อหนีความแห้งแล้ง ไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเอง ภัยธรรมชาติและผู้มีอิทธิพล
          พื้นที่เดิมบริเวณที่ตั้งโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ เป็นที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เปรียบเหมือนแหล่งอาหารของหมู่บ้านและยังมีดินโปร่งทำให้มีฝูงวัวป่าลงมาเล็มหญ้าและกินดินโปร่ง บริเวณดังกล่าว ซึ่งเป็นที่ดินสูงเด่นกว่าที่อื่น สามารถมองเห็นได้ชัด จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “หมู่บ้านเด่นวัว” มีผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายประพงษ์ อุดมโภชน์ ในชุมชนดำรงชีวิตอยู่โดยการทำนา ทำสวน ทำไร่ มีการรวมกลุ่มทำให้ครอบครัวอยู่ดีกินดีมีความสุข พึ่งตนเองได้ การทำเกษตรแบบผสมผสานยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงก่อให้เกิดรายได้
เหตุผลในการเลือกพื้นที่          พื้นที่มีทรัพยากรหลากหลาย มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชนที่เข้มแข็ง ภายในชุมชนมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่ป่าชุมชนอย่างสม่ำเสมอ ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีการร่วมมือระหว่างเครือข่ายในอำเภอวังเจ้า ในกิจกรรมต่างๆอย่างสม่ำเสมอ
ประเด็นสำคัญ/จุดเด่น/ปัจจัยหลัก
- ประเด็นหลัก1. ความสามัคคีของประชาชนในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
3. การถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนป่าชุมชนให้แก่เยาวชน
- ประเด็นรอง1. คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดั้งเดิม
2. ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆในท้องที่
3. ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

 

ชื่อ-สกุลเจ้าหน้าที่ประสานงาน: ว่าที่ร้อยตรีคำใส บำรุงภักดี
ตำแหน่ง: นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
สังกัด: สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)