รายงานการติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2567

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี

O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

Beautiful photomechanical prints of White Irises (1887-1897) by Ogawa Kazumasa. Original from The Rijksmuseum.

White Irises

Ogawa Kazumasa

Cherry Blossom

Ogawa Kazumasa

Beautiful photomechanical prints of Cherry Blossom (1887-1897) by Ogawa Kazumasa. Original from The Rijksmuseum.

ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี 2567” รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

ขอความอนุเคราะห์รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี 2567 (รุ่นที่ 2) วันที่ 7 มิถุนายน 2567

เอกสาร 2 : แบบตอบรับโครงการความเสี่ยง ฯ รุ่นที่ 2 (ไฟล์ MS Word)

ขอความอนุเคราะห์รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี 2567 (รุ่นที่ 1) วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เอกสาร 2 : แบบตอบรับโครงการความเสี่ยง ฯ รุ่นที่ 1 (ไฟล์ PDF)

เอกสาร 2 แบบตอบรับโครงการความเสี่ยง ฯ รุ่นที่ 1 (ไฟล์ MS Word)

อนุกรรมการร่วมกันพิจารณาข้อเสนอP-Move ประเด็นพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย

วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.

คณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ
ที่ดำเนินการภายใต้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ได้จัดประชุม ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีนายขวัญชัย ดวงสถาพร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรป่าไม้ในคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วย นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะรองประธานอนุกรรมการ นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ ผู้แทนรองอธิบดีกรมป่าไม้
ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ รวมทั้งอนุกรรมการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ข้อเสนอของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เกี่ยวกับบทบัญญัตินโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อหาข้อสรุปในประเด็นดังกล่าวเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ต่อไป