ขอความอนุเคราะห์รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี 2567 (รุ่นที่ 1) วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เอกสาร 2 : แบบตอบรับโครงการความเสี่ยง ฯ รุ่นที่ 1 (ไฟล์ PDF)

เอกสาร 2 แบบตอบรับโครงการความเสี่ยง ฯ รุ่นที่ 1 (ไฟล์ MS Word)