ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมป่าไม้(Integtriry and transperency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูลสำหรับการตอบแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT)

รายงานการประชุมทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการกิจกรรม ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจะได้รับจาการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563