ขอความอนุเคราะห์รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี 2567 (รุ่นที่ 2) วันที่ 7 มิถุนายน 2567

เอกสาร 2 : แบบตอบรับโครงการความเสี่ยง ฯ รุ่นที่ 2 (ไฟล์ MS Word)