อนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ร่วมยืนยันตัวเลขพื้นที่ป่าไม้

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น.

นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2
อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีนายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้แทน
จากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในฐานะอนุกรรมการฯ เพื่อร่วมกันพิจารณากรอบในการจำแนกข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ รวมทั้งยืนยันข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงาน เพื่อนำข้อมูลเสนอคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติต่อไป

กรมป่าไม้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือตัวเลขพื้นที่ป่าไม้ในความรับผิดชอบ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น.

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะอนุกรรม
การติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้
โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดทำรูปแปลงที่ดิน (Shape file) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ
เพื่อทำความเข้าใจในการอ่านแปลพื้นที่ และร่วมกันพิจารณาตัวเลขพื้นที่ป่าไม้ในความรับผิดชอบ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ครั้งที่ 1/2567 ต่อไป

อนุกรรมการร่วมกันพิจารณาข้อเสนอP-Move ประเด็นพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย

วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.

คณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ
ที่ดำเนินการภายใต้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ได้จัดประชุม ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีนายขวัญชัย ดวงสถาพร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรป่าไม้ในคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วย นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะรองประธานอนุกรรมการ นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ ผู้แทนรองอธิบดีกรมป่าไม้
ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ รวมทั้งอนุกรรมการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ข้อเสนอของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เกี่ยวกับบทบัญญัตินโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อหาข้อสรุปในประเด็นดังกล่าวเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ต่อไป

อนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ร่วมเคลียร์ตัวเลขพื้นที่ป่าไม้ ดึงยาง-ยูคา เป็นป่าเศรษฐกิจ

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.

นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้
ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยมีนายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ในฐานะอนุกรรมการ เพื่อร่วมกันพิจารณาการรวมพื้นที่สวนยางพาราและสวนยูคาลิปตัสเป็นพื้นที่ป่าไม้ประเภทป่าเศรษฐกิจ

โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ที่ประชุมจึงได้มีมติให้
ฝ่ายเลขานุการแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบหนังสือราชการเพื่อลงมติกำหนดพื้นที่สวนยางพาราและสวนยูคาลิปตัส
เป็นพื้นที่ป่าไม้ประเภทป่าเศรษฐกิจ พร้อมทั้งยืนยันข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลภายใต้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลที่ดำเนินการภายใต้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ได้จัดประชุม ครั้งที่ 1/2566
โดยมี นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ)
เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ทส. นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้
นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เพื่อร่วมกันพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานดังกล่าว และมอบหมายให้
ฝ่ายเลขานุการดำเนินการต่อไป

ประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ โดยมีนางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่เกี่ยวข้อง และ GISTDA เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียม
ความพร้อมสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 1/2566 และคณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ครั้งที่ 2/2566 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 นี้ โดยมีประเด็นสำคัญ 2 ประเด็น ดังนี้

1. การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. การจัดทำข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลฐานสำหรับการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ร้อยละ 40 ตามที่กำหนดในนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ

“คปช.”เห็นชอบให้ถอนสิ่งประดิษฐ์ของไม้ออกจากสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง

10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานการประชุม
คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Conference

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ โดยให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้เป็นสินค้าที่ไม่ต้องมีหนังสือรับรองเพื่อการค้าหรือการส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ประกอบการปฏิบัติพิธีการศุลกากรการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งหลังจากแก้ไขประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ผู้ประกอบการค้าไม้มีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองฯ
ตามข้อกำหนดของประเทศปลายทาง สามารถยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกหนังสือรับรองฯ ทั้งนี้ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ มอบกรมป่าไม้หาแนวทางแก้ไขให้ภาคเอกชนสามารถดำเนินการส่งออกสิ่งประดิษฐ์ของไม้ได้สะดวก รวดเร็วเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ

ปม. ประชุมหารือการจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดินป่าไม้ (Shape file)

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.30น. นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง การจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดินป่าไม้ (Shape file)
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดทำ Shape file ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 6 หน่วยงาน คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และ GISTDA เข้าร่วมประชุม ผลจากการประชุมครั้งนี้จะนำไปรายงานต่อ
คณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้และคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติต่อไป  

ประชุมร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลและคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้
นายพิชิต สมบัติมาก รอง ปกท.ทส. ประธานอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
และนายขวัญชัย ดวงสถาพร ประธานอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
และร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติเป็นประธานการประชุมร่วมระหว่าง
คณะอนุกรรมการทั้ง 2 คณะ โดยมีนายชีวะภาพ ชีวะธรรม หัวหน้า ผต.ทส.
รองประธานอนุกรรมการติดตามและประเมินผล นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา
รองอธิบดีกรมป่าไม้ เลขานุการคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ฯ
นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผอ.สผส.ปม. เลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
พร้อมด้วยอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา (ร่าง)
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ
ประจำปี 2565 และการรายงานผลประจำปี 2566 ซึ่งจะนำผลการประชุมไปรายงานต่อ
คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติต่อไป

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.
นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ครั้งที่ 1/2566
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมี นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา
รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะอนุกรรมการ นายมานัส ปานมน ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ
การจัดทำข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยให้เป็นเอกภาพ และการรายงานข้อมูลสถานการณ์
ป่าไม้ ซึ่งจะได้นำผลการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติต่อไป