กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ


กรมป่าไม้

 1. การแบ่งส่วนราชการของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓ และสาขา ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๙๕๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖
 2. คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๐๙๖/๒๕๖๖ เรื่อง การแบ่งงานภายในในสำนักจัดการทรัพยากรป่าไ้ม้ที่ ๑-๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484

 1. พระราชบัญญัติรักษาป่า พระพุทธศักราช 2456
 2. บอกแก้ พรบ.รักษาป่า พระพุทธศักราช 2456
 3. พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และที่แก้ไข
 4. พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562
 5. พระราชกฤษฎีกา กำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ.2530
 6. พระราชกฤษฎีกา กำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
 7. กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ.2528) ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่
 8. กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2518) ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
 9. กฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ.2566) ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
 10. กฎกระทรวง การขออนุญาต และการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.2558
 11. กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ.2560
 12. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วืธีการและเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน
 13. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าภาคหลวงไม้หวงห้ามทำไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่าน
 14. ประกาศ กทส. แต่งตั้ง กปม. กอส. กทช. สป.ทส. ออป. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 พ.ศ.2547
 15. ประกาศ กทส แต่งตั้งตำแหน่งอื่นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 พ.ศ.2549
 16. ประกาศ กทส แต่งตั้ง มท. กห. ตร. กทม. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 พ.ศ.2547
 17. ประกาศ กทส แก้ไขแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ ทสจ. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 พ.ศ.2551
 18. ประกาศ กทส แต่งตั้ง ผบ.ป้องกันชายแดน ผบ.หน่วยเฉพาะกิจ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 พ.ศ.2551
 19. ประกาศ กทส แต่งตั้ง ผบ.หมู่ หน.ชุดปฏิบัติการ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 พ.ศ.2552
 20. ประกาศ กทส แต่งตั้ง พนักงานองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 พ.ศ.2552
 21. ประกาศ กทส แต่งตั้งพนักงานราชการกรมป่าไม้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 พ.ศ.2555
 22. ประกาศ กทส.เรื่อง กำหนดที่ดินที่ได้รับประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิเพื่อให้ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินดังกล่าวไม่เป็นไม้หวงห้าม พ.ศ.2563
 23. ประกาศกรมป่าไม้ แบบคำขออนุญาต ใบอนุญาตทำไม้หวงห้าม 2560
 24. ระเบียบกรมป่่าไม้ ว่าด้วยการนำไม้สักที่เคยเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่า 5 ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ.2542
 25. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ.2552
 26. ระเบียบกรมป่าไม้ นำไม้หวงห้ามที่เป็นสิ่งก่อสร้างเคลือนย้ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ.2560
 27. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ พ.ศ.2563
 28. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้เพื่อการค้า หรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2563
 29. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 พ.ศ.2560
 30. คำสั่งกรมป่าไม้ เรื่อง มอบอำนาจ ผอ.สจป.แทนอธิบดี การอนุญาตใช้ประโยชน์ป่า พ.ศ.2559

กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507

 1. พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และที่แก้ไข
 2. พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
 3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 1221 (พ.ศ.2531) ว่าด้วยอัตราค่าธรรมนียม ค่าภาคหลวงไม้สวนป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
 4. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติิ ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
 5. ประกาศ กทส แต่งตั้ง กปม. กอส. กทช. สป.ทส. ออป. เป็นทนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พ.ศ.2547
 6. ประกาศ กทส แต่งตั้ง กห. มท. ตร. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พ.ศ.2547
 7. ประกาศ กทส แต่งตั้งตำแหน่งอื่นกรมป่าไม้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พ.ศ.2549
 8. ประกาศ กทส แต่งตั้ง โครงการหลวง กฟภ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พ.ศ.2549
 9. ประกาศ กทส แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ทสจ. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
 10. ประกาศ กทส แต่งตั้งพนักงานราชการกรมป่าไม้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พ.ศ.2558
 11. ประกาศ กทส แต่งตั้งหน่วยงานอื่น เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พ.ศ.2559
 12. ระเบียบกรมป่่าไม้ ว่าด้วยการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานฯ ของส่วนราชการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2548
 13. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ปลูกสร้างสวนป่าฯในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2548
 14. แผนผังการขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ
 15. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2563
 16. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2563
 17. ระเบียบคณะกรรมการพิจารราการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2563
 18. ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการและค่าตอบแทนสำหรับการเข้าไปถ่ายทำภาพยนต์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

กฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ

จังหวัดเพชรบุรี

 1. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าปากทะเล เป็นป่าสงวน 2505
  1. พระราชกฎษฎีกากำหนดให้ ป่าปากทะเล ใน ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม เป็นป่าคุ้มครอง
  2. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ป่าปากทะเล ใน ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม เป็นป่าคุ้มครอง
 2. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าดอนมะทราง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2507
 3. กฎหระทรวงกำหนดให้ ป่าเขาถ้ำรงค์และป่าหนองช้างตาย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2508
 4. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2508
  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ป่ายางน้ำกลัดเหนือ ป่ายางน้ำกลัดใต้ ป่าสองพี่น้อง เป็นป่าคุ้มครอง 2492
  2. กฎกระทรวงเพิกถอนป่าคุ้มครองป่ายางน้ำกลัดเหนือ ป่ายางน้ำกลัดใต้ ป่าสองพี่น้อง บางส่วน 2504
 5. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าบ้านแหลม เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2509
 6. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าบอมตะโก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2510
  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ป่าบอมตะโก เป็นป่าคุ้มครอง 2484
 7. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่ายาง ต.ท่าไม้รวก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2510
  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดป่ายาง ต.ท่าไม้รวก เป็นป่าคุ้มครอง 2496
 8. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่ายางหัก-เขาปุ้ม เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2515
  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ป่ายางหัก เป็นป่าคุ้มครอง 2495
 9. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าหนองหญ้าปล้อง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2516
 10. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่ายางลำห้วยแม่ประจันต์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2523
  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ป่ายางลำห้วยแม่ประจันต์ เป็นป่าคุ้มครอง 2496
  2. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่ายางลำห้วยแม่ประจันต์ เป็นป่าสงวน 2504
 11. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าหมายเลขแปดสิบเจ็ด เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2524
 12. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าชะอำและป่าบ้านโรง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2525
  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ป่าชะอำ เป็นป่าคุ้มครอง 2491
  2. กฎกระทรวงเพิกถอน ป่าคุ้มครอง ป่าชะอำ บางส่วน 2507
 13. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าหนองกระทุ่ม เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2527
  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ป่าหนองกระทุ่ม เป็นป่าคุ้มครอง 2484
 14. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าเขาถ้ำเสือและป่าเขาโป่งแย้ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2527
 15. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าห้วยโป่งงาม เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2527

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 1. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ป่าคลองนางรม เป็นป่าคุ้มครอง 2484
 2. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ป่ากลางอ่าว เป็นป่าสงวน 2492
 3. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าเขากลอย เป็นป่าสงวน 2501
 4. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าวังด้วนและป่าห้วยยาง เป็นป่าสงวน 2505
  1. กฎกระทรวงให้เพิกถอน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังด้วนและป่าห้วยยาง ออกบางส่วน 2518
 5. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าพุน้ำเค็ม เป็นป่าสงวน 2506
  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ป่าน้ำพุ-น้ำผุด เป็นป่าคุ้มครอง 2484
 6. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าทับสะแก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2507
 7. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าดอนเต็งรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2507
  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ป่าดอนเต็งรัง เป็นป่าคุ้มครอง 2484
 8. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2507
  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ป่าหนองชะเมือง เป็นป่าคุ้มครอง 2484
 9. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าคลองแม่รำพึง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2509
  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ป่าคลองแม่รำพึง เป็นป่าคุ้มครอง 2484
 10. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าคลองเก่าและป่าคลองคอย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2510
  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ป่าคลองเก่า เป็นป่าคุ้มครอง 2484
 11. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าคลองวาฬ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2511
  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ป่าคลองวาน เป็นป่าคุ้มครอง 2490
 12. กฎหระทรวงกำหนดให้ ป่ากุยบุรี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2511
 13. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าเขาสีเสียด เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2517
  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ป่าเขาสีเสียด เป็นป่าคุ้มครอง 2484
 14. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าเขาตาม่องล่าย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2517
 15. กฎกระทรวงเพิกถอน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่่าเขาสามร้อยยอด ทั้งหมด 2523
  1. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าเขาสามร้อยยอด เป็นป่าสงวน 2505
 16. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าเขาทุ่งมะเม่า เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2523
 17. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าเขาถ้ำพยอม เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2527
 18. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าเขาเขียว เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2527
 19. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าเลนบางปู เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2528
  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ป่าบางปู เป็นป่าคุ้มครอง 2485
 20. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าเขาน้อย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2528
  1. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าเขาน้อย เป็นป่าสงวน 2502
 21. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าเขาน้อยห้วยตามา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2528
 22. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าทุ่งกระต่ายขัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2528

จังหวัดสมุทรสาคร

 1. กฎกระทรวง กำหนดให้ ป่ามหาชัยฝั่งตะวันออก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2529
 2. กฎกระทรวง กำหนดให้ ป่ามหาชัยฝั่งตะวันตก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2530

กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545

 1. พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545
 2. กฎกระทรวง กำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2551
 3. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตฯเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2551
 4. กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2551

กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ตาม พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ.2535

 1. พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ.2535
 2. พ.ร.บ.สวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
 3. กฎกระทรวง(พ.ศ.2536) เรื่องบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
 4. ประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
 5. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดทำบัญชีแสดงชนิดและจำนวนไม้ที่ขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ.2562
 6. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินสวนป่า หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า หรือใบสำคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน พ.ศ.2562
 7. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอการออกหนังสือรับรองและบัญชีแสดงรายการกำกับของป่าจากสวนป่า พ.ศ.2562
 8. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการตรวจสอบที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ที่ขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ.2562

กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562

 1. พ.ร.บ.ป่าชุมขน พ.ศ.2562
 2. ประกาศ กทส เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562
 3. ประกาศ กทส แต่งตั้งพนักงานราชการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562 พ.ศ.2565.pdf
 4. ประกาศ กทส เรื่อง การกำหนดแบบบัตรประจำตัวกรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน พ.ศ.2563
 5. ระเบียบคณะกรรมการสรรหา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน พ.ศ.2563
 6. ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการกำหนดขนาดของพื้นที่ป่าชุมชนและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ป่าชุมชน พ.ศ.2563
 7. ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน พ.ศ.2563
 8. ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดตั้งและยยายเขตป่าชุมชน พ.ศ.2563
 9. ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน พ.ศ.2563
 10. ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และการแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเป็นกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด พ.ศ.2563
 11. ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นของคณะกรรมการป่าชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด และคณะอนุกรรมการ พ.ศ.2563
 12. ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยสมาชิกป่าชุมชนและกรรมการจัดการป่าชุมชน พ.ศ.2563
 13. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน พ.ศ.2563
 14. ระเบียบกรมป่า่ไม้ ว่าด้วยการจดแจ้งเป็นเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด พ.ศ.2562
 15. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ.2562

กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558

 1. พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558

งานการเงินและพัสดุ

 1. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 3. ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
 4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
 5. ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ พ.ศ.2549
 6. รายการค่าใช้จ่ายตามข้อ 12 ในระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2553
 7. บัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560
 8. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
 9. พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็ดบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2566

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 1. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
 2. ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ออกตาม พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
 4. กฎกระทรวง ฉบับที่ 59 (พ.ศ.2566) ออกตาม พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
 5. พระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ และที่แก้ไข
 6. พระราชบัญญัติ จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
 7. พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 8. พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 9. พระราชกฤษฎีกา เขตปลอดภัยในราชการทหาร หัวหิน ปราณบุรี 2512
 10. พระราชกฤษฎีกา เขตปลอดภัยในราชการทหารอากาศ หัวหิน 2522
 11. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 12. พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.2565
 13. กฎกระทรวง การชำระค่าปรับเป็นพินัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566
 14. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยระเบียบปฏิบัติในการปรับเป็นพินัย 2566
 15. พระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562
 16. พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562
 17. พระราชบัญญัติ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ.2562
 18. พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
 19. พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565
 20. ระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน (พ.ศ.2515)
 21. พระราชบัญญัติ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และ พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่-2-3-4