กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ


กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484

 1. พระราชบัญญัติรักษาป่า พระพุทธศักราช 2456
 2. บอกแก้ พรบ.รักษาป่า พระพุทธศักราช 2456
 3. พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และที่แก้ไข
 4. พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562
 5. พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ.2530
 6. กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ.2528) ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่
 7. กฎกระทรวง การขออนุญาต และการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.2558
 8. กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ.2560
 9. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วืธีการและเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน
 10. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าภาคหลวงไม้หวงห้ามทำไม้ฟืนหรือไม้เผาถ่าน
 11. ประกาศ กทส. แต่งตั้ง กปม. กอส. กทช. สป.ทส. ออป. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 พ.ศ.2547
 12. ประกาศ กทส แต่งตั้งพนักงานราชการกรมป่าไม้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 พ.ศ.2555
 13. ประกาศ กทส แต่งตั้งตำแหน่งอื่นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 พ.ศ.2549
 14. ประกาศ กทส แก้ไขแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ ทสจ. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 พ.ศ.2551
 15. ประกาศ กทส แต่งตั้ง มท. กห. ตร. กทม. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 พ.ศ.2547
 16. ประกาศกรมป่าไม้ แบบคำขออนุญาต ใบอนุญาตทำไม้หวงห้าม 2560
 17. ระเบียบกรมป่่าไม้ ว่าด้วยการนำไม้สักที่เคยเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้มาแล้วกว่า 5 ปี เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ.2542
 18. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ.2552
 19. ระเบียบกรมป่าไม้ นำไม้หวงห้ามที่เป็นสิ่งก่อสร้างเคลือนย้ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ.2560
 20. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ พ.ศ.2563
 21. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้เพื่อการค้า หรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2563
 22. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 พ.ศ.2560
 23. คำสั่งกรมป่าไม้ เรื่อง มอบอำนาจ ผอ.สจป.แทนอธิบดี การอนุญาตใช้ประโยชน์ป่า พ.ศ.2559

กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507

 1. พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และที่แก้ไข
 2. พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
 3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 1221 (พ.ศ.2531) ว่าด้วยอัตราค่าธรรมนียม ค่าภาคหลวงไม้สวนป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
 4. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติิ ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
 5. ประกาศ กทส แต่งตั้ง กปม. กอส. กทช. สป.ทส. ออป. เป็นทนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พ.ศ.2547
 6. ประกาศ กทส แต่งตั้งพนักงานราชการกรมป่าไม้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พ.ศ.2558
 7. ประกาศ กทส แต่งตั้งตำแหน่งอื่นกรมป่าไม้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พ.ศ.2549
 8. ประกาศ กทส แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ทสจ. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
 9. ประกาศ กทส แต่งตั้ง กห. มท. ตร. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พ.ศ.2547
 10. ระเบียบกรมป่่าไม้ ว่าด้วยการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานฯ ของส่วนราชการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2548
 11. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ปลูกสร้างสวนป่าฯในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2548
 12. แผนผังการขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ

กฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ

จังหวัดเพชรบุรี

 1. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าปากทะเล เป็นป่าสงวน 2505
  1. พระราชกฎษฎีกากำหนดให้ ป่าปากทะเล ใน ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม เป็นป่าคุ้มครอง
  2. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ป่าปากทะเล ใน ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม เป็นป่าคุ้มครอง
 2. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าดอนมะทราง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2507
 3. กฎหระทรวงกำหนดให้ ป่าเขาถ้ำรงค์และป่าหนองช้างตาย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2508
 4. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2508
  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ป่ายางน้ำกลัดเหนือ ป่ายางน้ำกลัดใต้ ป่าสองพี่น้อง เป็นป่าคุ้มครอง 2492
  2. กฎกระทรวงเพิกถอนป่าคุ้มครองป่ายางน้ำกลัดเหนือ ป่ายางน้ำกลัดใต้ ป่าสองพี่น้อง บางส่วน 2504
 5. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าบ้านแหลม เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2509
 6. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าบอมตะโก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2510
  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ป่าบอมตะโก เป็นป่าคุ้มครอง 2484
 7. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่ายาง ต.ท่าไม้รวก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2510
  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดป่ายาง ต.ท่าไม้รวก เป็นป่าคุ้มครอง 2496
 8. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่ายางหัก-เขาปุ้ม เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2515
  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ป่ายางหัก เป็นป่าคุ้มครอง 2495
 9. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าหนองหญ้าปล้อง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2516
 10. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่ายางลำห้วยแม่ประจันต์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2523
  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ป่ายางลำห้วยแม่ประจันต์ เป็นป่าคุ้มครอง 2496
  2. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่ายางลำห้วยแม่ประจันต์ เป็นป่าสงวน 2504
 11. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าหมายเลขแปดสิบเจ็ด เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2524
 12. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าชะอำและป่าบ้านโรง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2525
  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ป่าชะอำ เป็นป่าคุ้มครอง 2491
  2. กฎกระทรวงเพิกถอน ป่าคุ้มครอง ป่าชะอำ บางส่วน 2507
 13. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าหนองกระทุ่ม เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2527
  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ป่าหนองกระทุ่ม เป็นป่าคุ้มครอง 2484
 14. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าเขาถ้ำเสือและป่าเขาโป่งแย้ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2527
 15. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าห้วยโป่งงาม เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2527

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 1. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ป่าคลองนางรม เป็นป่าคุ้มครอง 2484
 2. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ป่ากลางอ่าว เป็นป่าสงวน 2492
 3. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าเขากลอย เป็นป่าสงวน 2501
 4. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าวังด้วนและป่าห้วยยาง เป็นป่าสงวน 2505
  1. กฎกระทรวงให้เพิกถอน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังด้วนและป่าห้วยยาง ออกบางส่วน 2518
 5. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าพุน้ำเค็ม เป็นป่าสงวน 2506
  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ป่าน้ำพุ-น้ำผุด เป็นป่าคุ้มครอง 2484
 6. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าทับสะแก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2507
 7. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าดอนเต็งรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2507
  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ป่าดอนเต็งรัง เป็นป่าคุ้มครอง 2484
 8. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2507
  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ป่าหนองชะเมือง เป็นป่าคุ้มครอง 2484
 9. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าคลองแม่รำพึง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2509
  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ป่าคลองแม่รำพึง เป็นป่าคุ้มครอง 2484
 10. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าคลองเก่าและป่าคลองคอย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2510
  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ป่าคลองเก่า เป็นป่าคุ้มครอง 2484
 11. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าคลองวาฬ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2511
  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ป่าคลองวาน เป็นป่าคุ้มครอง 2490
 12. กฎหระทรวงกำหนดให้ ป่ากุยบุรี เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2511
 13. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าเขาสีเสียด เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2517
  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ป่าเขาสีเสียด เป็นป่าคุ้มครอง 2484
 14. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าเขาตาม่องล่าย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2517
 15. กฎกระทรวงเพิกถอน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่่าเขาสามร้อยยอด ทั้งหมด 2523
  1. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าเขาสามร้อยยอด เป็นป่าสงวน 2505
 16. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าเขาทุ่งมะเม่า เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2523
 17. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าเขาถ้ำพยอม เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2527
 18. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าเขาเขียว เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2527
 19. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าเลนบางปู เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2528
  1. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ ป่าบางปู เป็นป่าคุ้มครอง 2485
 20. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าเขาน้อย เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2528
  1. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าเขาน้อย เป็นป่าสงวน 2502
 21. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าเขาน้อยห้วยตามา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2528
 22. กฎกระทรวงกำหนดให้ ป่าทุ่งกระต่ายขัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2528

จังหวัดสมุทรสาคร

 1. กฎกระทรวง กำหนดให้ ป่ามหาชัยฝั่งตะวันออก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2529
 2. กฎกระทรวง กำหนดให้ ป่ามหาชัยฝั่งตะวันตก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2530

กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545

 1. พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545
 2. กฎกระทรวง กำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2551
 3. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตฯเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2551
 4. กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2551

กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ตาม พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ.2535

 1. พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ.2535
 2. พ.ร.บ.สวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
 3. กฎกระทรวง(พ.ศ.2536) เรื่องบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
 4. ประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
 5. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดทำบัญชีแสดงชนิดและจำนวนไม้ที่ขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ.2562
 6. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินสวนป่า หนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า หรือใบสำคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน พ.ศ.2562
 7. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอการออกหนังสือรับรองและบัญชีแสดงรายการกำกับของป่าจากสวนป่า พ.ศ.2562
 8. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการตรวจสอบที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ที่ขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ.2562

กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558

 1. พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558

งานการเงินและพัสดุ

 1. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 3. ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
 4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
 5. ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ พ.ศ.2549
 6. รายการค่าใช้จ่ายตามข้อ 12 ในระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2553
 7. บัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560
 8. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 1. พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
 2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 43(พ.ศ.2537) ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 3. พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
 4. พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 5. พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 6. พระราชกฤษฎีกา เขตปลอดภัยในราชการทหาร หัวหิน ปราณบุรี 2512
 7. พระราชกฤษฎีกา เขตปลอดภัยในราชการทหารอากาศ หัวหิน 2522
 8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 9. พระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562
 10. พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ.2562
 11. ระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน (พ.ศ.2515)