แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: กรกฎาคม 2023


วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี โดย นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ เจ้าหน้าที่สำนักฯ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง พร้อมเจ้าหน้าที่ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดอนยางวิทยา และราษฎร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพ […]

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี ร่วมกับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ดร.ยุทธพล อังกินันทน์) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี และ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดการขยะที่ต้นทาง จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ชุมชนหัวทุ่ง – ทุ่งพร้าวพัฒนา อำเภ […]

ตรวจเยี่ยมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดการขยะที่ต้นทาง จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖