การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)

————————————————————————————————————————————–

การประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)

————————————————————————————————————————————–