ส่วนจัดการป่าชุมชน

นายอนุชาติ สุปัญญา
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน

ส่วนจัดการป่าชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.จัดทำแผนงานและงบประมาณ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน
2.สำรวจและศึกษาข้อมูลด้านป่าชุมชนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการบริหารจัดการป่าชุมชนและเผยแพร่
3.ส่งเสริมให้มีองค์กร สถาบัน ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย รวมทั้งบริหารจัดการป่าชุมชน และพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนให้ยั่งยืน
4.สนับสนุนข้อมูลและบริการทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน และข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน รวมทั้งสนับสนุนงานโครงการพิเศษด้านป่าชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
5.ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 และพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนาในรูปแบบอื่น
6.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานภายใน เป็น 3 ฝ่าย ดังนี้

1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการของส่วน
2.จัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการและแผนใช้จ่ายงบประมาณของส่วน
3.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.2 ฝ่ายส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ดำเนินการจัดตั้ง ขยาย เพิกถอนป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการป่าชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน ชุมชน กลุ่มเครือข่ายองค์กรท้องถิ่นและสถาบันต่างๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน
4.ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 พร้อมทั้งพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนาในรูปแบบอื่น
5.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

1.3 ฝ่ายพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.ศึกษา วางแผน และพัฒนางานด้านวนศาสตร์ชุมชน
2.ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนเพื่อการพัฒนาป่าในเมืองอย่างยั่งยืน
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชน
4.สนับสนุนข้อมูล บริการทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน และข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน
5.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย