ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล
ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ


ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.จัดทำแผนงานและงบประมาณ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน

2.ประสานบูรณาการกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อดำเนินการโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษอื่นๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของโครงการฯ
3.ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับผู้บริหารที่มาร่วมรับเสด็จฯ
4.ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูล ในการตรวจติดตามงานของ องคมาตรี หน่วยราชการในพระองค์ 904 สำนักงาน กปร. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิชัยพัฒนา และหน่วยงานอื่นๆที่มาตรวจติดตามงาน ตลอดจนขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริในพื้นที่
5.ประสานการตรวจสอบฏีกาที่ประชาชนขอพระราชทานความช่วยเหลือ โดยให้พิจารณาตามหลักวิชาการด้านการป่าไม้ และพิจารณาถึงผลกระทบในเชิงบวกและลบ เสนอกรมป่าไม้
6.ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานภายใน เป็น 3 ฝ่าย ดังนี้

1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการของส่วน
2.จัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการและแผนใช้จ่ายงบประมาณของส่วน
3.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.2 ฝ่ายประสานงานโครงการพระราชดำริ มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.การเตรียมการรับเสด็จ และการดำเนินการในพิธีการต่างๆ
2.ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงาน โครงการพระราชดำริ โครงการพิเศษและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.ติดตามโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ ในพื้นที่
4.ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่และร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอแนะข้อคิดเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับราษฏรที่ประสบความเดือดร้อน กรณีราษฏรทูลเกล้าฯ ถวายฏีกา ในพื้นที่รับผิดชอบ
5.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.3 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.ศึกษาและขยายผลการพัฒนางานตามแนวพระราชดำริ
2.ให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งงานด้านครูป่าไม้และหมอต้นไม้
3.รวบรวมข้อมูล ดูแลรักษาต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
4.ประสานงานอนุรักษ์ดูแลรักษาฟื้นฟูต้นไม้ ในเขตพิเศษ
5.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย