ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน / ใบเสนอชื่อบุคคล และใบแสดงประวัติและประสบการณ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด

–> ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน / ใบเสนอชื่อบุคคล และใบแสดงประวัติและประสบการณ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด


ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การเสนอชื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดลำปาง

–> ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การเสนอชื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดลำปาง


ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำป้ายแสดงแนวเขตป่าชุมชน, ป้ายแสดงแนวเขตบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ และป้ายบริเวณเพื่อการอนุรักษ์ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีคัดเลือก

—–>> ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำป้ายแสดงแนวเขตป่าชุมชน, ป้ายแสดงแนวเขตบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ และป้ายบริเวณเพื่อการอนุรักษ์ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีคัดเลือก


ประกาศ​ ผลการดำเนินการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง​ของทางราชการ​ (บ้านพัก​ข้าราชการ​ จำนวน​ 2 หลัง)​ ประจำปี​ พ.ศ.2564

—> ประกาศ​ ผลการดำเนินการขายทอดตลาดสิ่ง​ปลูกสร้าง​ของ​ทางราชการ​ (บ้านพักข้าราชการ​ จำนวน​ 2 หลัง)​ ประจำปี​ พ.ศ.2564