Daily Archives: 30 Mar 2019


เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างความเข้าใจการพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ Download ร่างกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ Download แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ Download หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม Download แบบทดสอบก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ Click เพื่อทำแบบทดสอบ เอกสารประกอบการประชุม 6.1 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ (ดร.สุเทพ  จันทร์เขียว) 6.2 สถานการณ์ปัจจุบันของการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ของประเทศไทย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (นายจิรวัฒน์   ตั้งกิจงามวงศ์) 6.3 การถอดบทเรียนการศึกษาดูงานด้านการจัดทำเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืนและห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ ณ.ประเทศญี่ปุ่น (นายสุชาติ  กัลยาวงศา) 6.4 การนำเสนอเกณฑ์และตัวชี้วัดของการจัดการสวนป่าและป่าชุมชน (Criteria and Indicators: C&I) และร่างห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ (Chain of Custody: CoC)  (น.ส. สมหญิง สุนทรวงษ์) Power Point Presentation 7. แบบทดสอบหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ Click เพื่อทำแบบทดสอบ