รายงานการลาศึกษา อบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค Regional Workshop on Sustainable Teak Management ภายใต้โครงการ ITTO Teak Project in Mekong ระหว่างวันที่ 24 – 26 กันยายน 2562 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา


รายงานการฝึกอบรม The AFoCO Regular Training Course on Sustainable Use of Biodiversity for Livelihood Improvement ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา


รายงานการศึกษาดูงานภายใต้หลักสูตร “ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพ” ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2562ณ เขตบริหารพิเศษอ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน


รายงาน 2019 Seminar on Forest Project Development along the Belt and Road Initiative Developing Countries ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2562 (รวมวันเดินทาง) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน


รายงานการสัมมนา หัวข้อ 2019 Seminar on Forest Law Enforcement and Government for Officials from Developing Countries ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2562 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน


รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค “Regional Wrap-up Seminar on Reviewing the Draft Final Study Report on Data Collection Survey on the Basin Management and Environmental Conservation in Mekong River Basin” วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


การฝึกอบรม AFoCO Regular Training Course on Forest Fire Management ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา


รายงานการสัมมนา 2019 Seminar on the Implementation of United Nations Forest Instrument (UNFI) and Sustainable Forest Management for Developing Countries ในระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2562 ณ สาธารณรัฐประชาชน


รายงานการประชุมคณะทำงานภายใต้รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ เรื่อง มลพิษจากหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขง ครั้งที่ 14 และการประชุมคณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ เรื่อง มลพิษจากหมอกควันข้ามแดนในอนุมภูมิภาคแม่โขงครั้งที่ 8 (14th TWG & 8th MSC Mekong) ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา


การประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop of the AFoCO-BIPS Regional Project ในระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2562 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์


สรุปผลการศึกษาดูงานด้านการจัดทำเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการส่วนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน และห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น


สรุปผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Low Carbon Development Opportunities created by Forestry Carbon Project ระหว่างวันที่ 16-23 มีนาคม 2562 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา


สรุปผลการฝึกอบรม “Lessons Learned from the National Reforestation Experiences of the Republic of Korea with Focus on Reforestation and Food Security” ระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์


สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ ASEAN Cooperation Project: Equivalent Timber Name in ASEAN ในระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2562 ณ ประเทศมาเลเซีย


สรุปผลการสัมมนา The First China-ASEAN Symposium on Forest Ecotourism ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2561 (รวมวันเดินทาง) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน


สรุปผลการศึกษาดูงาน Study tour on Illegal Wood Prevention and Wood Processing in China ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 (รวมวันเดินทาง) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน


สรุปผลการฝึกอบรมภายใต้ STAFA’s Lancang-Mekong Cooperation (LMC) Program หัวข้อ “Community Forestry Promotes Rural Poverty Reduction for Countries in the Lancang-Mekong Region” ระหว่างวันที่ 18 – 27 พฤศจิกายน 2561 (รวมวันเดินทาง) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน


สรุปผลการฝึกอบรมโครงการ 18-AG-24-GE-OSM-A: Multicounty Observational Study Mission on Best Practices in Agrotourism ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2561 (รวมวันเดินทาง) ณ ไต้หวัน


สรุปผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 14 (CBD COP 14) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 14 – 22 พฤศจิกายน 2561 ณ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์


สรุปผลการสัมมนาระดับภูมิภาค ภายใต้ STAFA’s Lancang-Mekong Cooperation (LMC) Program หัวข้อ “Community Forestry Promotes Rural Poverty Reduction for Countries in the Lancang-Mekong Region” ระหว่างวันที่ 12-17 พฤศจิกายน 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน


สรุปผลการประชุม The First Session of the Assembly of the Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) ระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤศจิกายน 2561 (รวมวันเดินทาง) ณ สาธารณรัฐเกาหลี


สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Cooperation Project: Equivalent Timber Name in ASEAN ในระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤศจิกายน 2561 (รวมวันเดินทาง) ณ ประเทศมาเลเซีย


การประชุมคณะมนตรีองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ สมัยประชุมที่ 54 และคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ITTC54) ระหว่างวันที่ 4 – 10 พฤศจิกายน 2561 (รวมวันเดินทาง) ณ ประเทศญี่ปุ่น


สรุปผลการศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการตามกรอบงานด้านเรดด์พลัส และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ Developing Voluntary Code of Conduct on Imports for Forest & Timber Companies in ASEAN ในระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย


สรุปผลการฝึกอบรม “Community Forest Management for Livelihood and Community Forest Based Enterprise Development” ระหว่างวันที่ 8-12 ตุลาคม 2561 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา


รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านป่าไม้ ครั้งที่ 40 (40th ASEAN Minister on Agriculture and Forestry: AMAF) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 7 – 14 ตุลาคม 2561 (รวมวันเดินทาง) ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

en_USEnglish