การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 14 (CBD COP 14) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง


การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 14 (CBD COP 14) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมระดับสูงในระหว่างการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๔ (CBD COP14) ในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ เมืองชาร์ม เอช เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ในการนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. ได้ร่วมอภิปรายการบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพในภาคการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และภาคพลังงานและเหมืองแร่ โดยนำเสนอการดำเนินงานของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์ และป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านการปรับปรุงกฎ ระเบียบภายในประเทศ โดยเฉพาะการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนการดำเนินงานของภาคธุรกิจ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ และความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

รายงานการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 14 (CBD COP 14) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

Leave a comment

Your email address will not be published. ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.