การเตรียมการจัดประชุม The Third Asia-Pacific Urban Forestry Meeting (APUFM) 2020

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้จัดการเตรียมการจัดประชุม The Third Asia-Pacific Urban Forestry Meeting (APUFM) 2020 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคณะวนศาตร์ และผู้แทนจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) เข้าร่วมการหารือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

en_USEnglish