ทำดี ตามรอยพ่อ ให้พ่อเห็น “อนุรักษ์ไม้ยางนา และไม้ในวงค์ยาง”