เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารเผยแพร่ของสำนักจัดการป่าชุมชน

  

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

      

      

          ส่วนที่ (1)  (2)

        

         

   

          

       

          

          

          

          

          

          

          

    

เอกสารเผยแพร่ข่าวสารและชุดความรู้ของกรมป่าไม้ ดาวน์โหลด 

เอกสารดาวน์โหลด (เอกสารประกอบการประชุมหารือรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …. ของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561)

 • หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สนช) ดาวน์โหลด

 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ….
  ของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  ดาวน์โหลด

 • ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. …
  ดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด

 • คู่มือการใช้งานระบบจัดตั้งป่าชุมชน (ออนไลน์)

  ดาวน์โหลด

 • สรุปป่าชุมชนตัวอย่างในประเทศไทย ปี 2551-2558 

  ดาวน์โหลด

 • ปาชุมชนต้นแบบในประเทศไทย (รวมหมู่บ้าน) 

  ดาวน์โหลด

 • หนังสือขอส่งปฏิทินกิจกรรมการขอรัิบเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด

 • ระเบียบกรมการท่องเที่ยวว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยว 2557

  ดาวน์โหลด
 • ปฏิทินกิจกรรมการขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  ดาวน์โหลด
 • รายการสมุนไพร 247 ชนิดดาวน์โหลด
 • Strengthening Forest Tenure Systems and Governanceดาวน์โหลด
 • สรุปผลการดำเนินงานการอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในป่าชุมชนดาวน์โหลด
 • คู่มือการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินป่าชุมชนตามโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี พ.ศ.2558ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มต่าง ๆ

 • แบบลงทะเบียนใบสมัครโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2558   ดาวน์โหลด
 • แบบประเมินป่าชุมชนประเภทรางวัลเยาวชนคนรักษ์ป่า ดาวน์โหลด
 • แบบรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกป่าชุมชนระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2558  ดาวน์โหลด
 • แบบรายงานป่าชุมชนตัวแทนระดับสานักจัดการทรัพยารป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2558  ดาวน์โหลด
 • แบบรายงานผลการคัดเลือกป่าชุมชนตัวแทนระดับภาค ประจำปี พ.ศ. 2558  ดาวน์โหลด
 • แบบคำขอใช้บริการเครื่อง Plotter ดาวน์โหลด

เอกสารอื่นๆ

หนังสือเวียน