แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 14 กรกฎาคม 2015


การจัดการความรู้ (KM)

แผนการจัดการความรู้ประจำปี 2559 แผนการจัดการความรู้ประจำปี 2558  แผนการจัดการความรู้ระดับสำนัก ป่าชุมชนแม่กึ๊ดหลวง จังหวัดตาก รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2557 ป่าชุมชนบ้านต่อแพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2558