ร่างกฎหมายอนุบัญญัติ ตาม พรบ. ป่าชุมชน พ.ศ. …. 2562


 1. (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการจัดตั้ง และขยายเขตป่าชุมชน พ.ศ. …. (มาตรา 32)
 2. (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการกำหนดขนาดพื้นที่ป่าชุมชน และสัดส่วนการใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ป่าชุมชน พ.ศ. …. (มาตรา 31)
 3. (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการนโ่ยบายป่าชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการได้มา และการแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ เป็นกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด พ.ศ. ….(มาตรา 24)
 4. (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยสมาชิกป่าชุมชน และกรรมการจัดการป่าชุมชน พ.ศ. …. (มาตรา 42)
 5. (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน พ.ศ. …. (มาตรา 28)
 6. (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดแบบบัตรประจำตัว กรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน พ.ศ. …. (มาตรา71)
 7. (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน พ.ศ. …. (มาตรา 17)
 8. (ร่าง) ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน พ.ศ. …. (มาตรา 35)
 9. (ร่าง) ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการดูแลรักษาและการจัดทำบัญชีทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชน พ.ศ. …. (มาตรา 44)

  ชื่อของคุณ (ต้องการ)

  เลขบัตรประชาชน (ต้องการ)

  อาชีพ (ต้องการ)

  เบอร์โทรศัพท์ (ต้องการ)

  อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

  ท่านเห็นด้วยหรือไม่
  เห็นด้วยไม่เห็นด้วย
  เนื่องจาก