แฟ้มเก็บเอกสารรายปี: 2023


วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวต้อนรับ และมีนายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) กล่าวรายงาน ได้มีการมอบกล้าไม้ให้แก่หน่วยงานร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ทำเสวียนไ้ม้ไผ่ ทำฝาย และปลูกหญ้าแฝก ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านแม่ฮ่องไคร้ ท้องที่บ้านแม่ฮ้องไคร้ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่