ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้


ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ

1 จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านจัดการที่ดินป่าไม้
2 ปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ การกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ จัดทำและควบคุมระบบข้อมูลทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านการจัดการพื้นที่ป่าไม้
3 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานภายใน เป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

1.1 ฝ่ายกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ ทีหน้าที่รับผิดชอบ
1 สำรวจพื้นที่ป่าไม้ เพื่อกำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
2 รังวัดหมายแนวเขตที่ดินป่าไม้ และจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ดินป่าไม้
3 สอบสวนและวินิจฉัยการมีสิทธิ์หรือทำประโยชน์พื้นที่ที่ราษฎรยื่นคำร้องว่ามีสิทธิ์อยู่ก่อนการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
4 ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรังวัด ยืนยันแนวเขตที่ดินป่าไม้
5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

1.2 ฝ่ายจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
1 ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในเรื่อง “สิทธิ์ทำกิน”(สทก.) ในพื้นที่ป่าไม้
2 ดำเนินการจัดการพื้นที่ป่าไม้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
3 ศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาการใช้ที่ดินของราษฎรให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนดำเนินการลดผลกระทบในการอาศัย/ทำกินในพื้นที่ป่าไม้ และกำหนดมาตรการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้
4 ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของราษฎร และองค์กรเอกชนในเรื่องที่ดินเพื่อนการอยู่อาศัย/ทำกิน หรือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ข้อขัดแย้งต่างๆ ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่
5 ติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
6 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

1.3 ฝ่ายสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
1 จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน และป่าไม้ในพื้นที่ เพื่อการวางแผนจัดการ และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
2 สำรวจเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้
3 ให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
4 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

1.4 ฝ่ายจัดการป่าสงวนแห่งชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบ
1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานกรมป่าไม้ในการดำเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม
2 ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบบูรณาการ
3 จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติ
4 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย