ความเป็นมาสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1(เชียงใหม่)


chaingmai_1

                   กรมป่าไม้ได้มีคำสั่งที่ 263/2550 ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2550 เรื่องจัดตั้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 – 19 ให้เป็นหน่วยงานส่วนกลางของกรมป่าไม้ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาคจัดตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นตรงกับ กรมป่าไม้ มีลักษณะเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เรียกว่า “สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้” กระจายอยู่ทั่วประเทศรวม 19 สำนัก โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550 มีภารกิจและอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้ ในส่วนของกรมป่าไม้เป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานเดียวหลังจากหน่วยงานเดิมซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ สำนักงานป่าไม้เขต สำนักงานป่าไม้จังหวัด สำนักงานป่าไม้อำเภอ สำนักงานป่าไม้สาขา (จังหวัด) ได้ถูกยกเลิกไป ภารกิจทั้งหมดของหน่วยงานดังกล่าวจึงเป็นภารกิจหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ตามที่กรมป่าไม้กำหนด
ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 แบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ขึ้นใหม่ กรมป่าไม้จึงได้มีคำสั่งที่ 4603/2551 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เรื่อง การจัดโครงสร้างหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) สังกัดกรมป่าไม้ จัดตั้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) รวม 6 สาขา โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) มีพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำพูน
กรมป่าไม้ได้มีคำสั่งที่ 481/2555 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เรื่อง ให้จัดตั้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน โดยกำหนดพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ขึ้นใหม่ คงเหลือพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน และให้มีศูนย์ประสานงานป่าไม้ 1 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ประสานงานป่าไม้ลำพูน
และในปัจจุบันกรมป่าไม้ได้มีคำสั่งที่ 2013/2558 ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558 เรื่อง การจัดหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) กรมป่าไม้ ประกอบด้วยสำนักจัดการทรัพยากร ป่าไม้ จำนวน 13 แห่ง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) จำนวน 10 สาขา ศูนย์ป่าไม้จังหวัด จำนวน 76 ศูนย์ ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 309 ศูนย์ และในส่วนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมป่าไม้ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค มีพื้นที่รับผิดชอบ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน

ภาพปัจจุบัน