ขอรับกล้าไม้


 ติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น    

หลักเกณฑ์ในการขอรับกล้าไม้
1.  ผู้ขอรับกล้าไม้ต้องยื่นคำขอและมาขอรับกล้าไม้ด้วยตนเอง  (ตามแบบคำขอรับกล้าไม้พร้อมหลักฐาน)
2.  ตรวจสอบชนิดไม้ที่ต้องการนำไปปลูกว่ามีชนิดไม้ที่ต้องการหรือไม่
3.  ติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้  สถานีเพาะชำกล้าไม้ และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้มีหน้าที่แจกจ่ายกล้าไม้  โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น
4.  ประชาชนทั่วไปสนใจติดต่อขอรับกล้าไม้ได้รายละไม่เกิน 1,000 ต้น/ปี
หากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน
สามารถขอรับกล้าไม้ได้มากกว่ารายละ1,000  ต้น/ปี  โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการ
พร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ
5.  ศาสนสถาน  หน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรเอกชนทั่วไป  ขอได้หน่วยงานละไม่เกิน  10,000  ต้น/ปี
แต่หากมีโครงการปลูกต้นไม้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์   เพื่อการค้าและมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน สามารถขอรับกล้าไม้
ได้มากกว่ารายละ10,000  ต้น/ปี  โดยให้ยื่นหนังสือแสดงโครงการพร้อมหลักฐานประกอบแนบคำขอ

————————————————————————————————————————————————————
หลักฐานการขอรับกล้าไม้
1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.  ถ้าเป็นโครงการต้องแนบรายละเอียดโครงการ เอกสารที่ดินและแผนที่สังเขป

————————————————————————————————————————————————————

การพิจารณา
1.  หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ เมื่อได้รับคำขอจะพิจารณาแจกจ่ายกล้าไม้
ได้ตามจำนวนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงจำนวนผู้ยื่นคำขอ ปริมาณกล้าไม้ที่มีอยู่และจำนวนพื้นที่ปลูกเป็นหลัก
2.  เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับหนังสือแสดงโครงการจะตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นก่อน
หากเป็นโครงการที่สมควรสนับสนุนกล้าไม้ให้พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับจำนวนกล้าไม้ที่ควรสนับสนุน
โดยคำนึงถึงเป้าหมายของโครงการ  จำนวนผู้ยื่นโครงการ  ปริมาณกล้าไม้ที่มี  และจำนวนพื้นที่ปลูก เป็นหลัก
————————————————————————————————————————————————————

สถานที่ติดต่อ ขอรับกล้าไม้

ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่
หัวหน้าศูนย์เพาะชำ นางวนิดา ทองนุช
71 หมู่ 1 ต.บ้านสหกรณ์  อ.แม่ออน  จ.เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ 0 5388 0793 , 08 5156 4534

– สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสถานีเพาะชำ นายสยาม อินถาโท
หมู่ 7 ต.น้ำแพร่  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0 8562 54053 , 09 6074 3984  

สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสถานีเพาะชำ นางสาวประวีณา ลวงสวาส
96/7 หมู่ 7 ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ 08 4355 9219

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูน
หัวหน้าสถานีเพาะชำ นางจริยา โปร่งใจ
หมู่ 10 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา  จ.ลำพูน 51170
โทรศัพท์ 0 8965 48813