แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: มิถุนายน 2561


ประชุมการดำเนินการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ณ ห้องประชุม 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น นายธรรมนูญ  อัครพินท์ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และประเด็นปฎิรูปด้านทรัพยากรทางบก โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ประชุมหารือเกี่ยวกับข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ปัญหาข้อจำกัดการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ของเอกชน

                    วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00น.  นายธรรมนูญ อัครพินท์ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ปัญหาข้อจำกัดการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ของเอกชน โดยมีนางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 กรมป่าไม้