แฟ้มเก็บเอกสารรายปี: 2018


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ของสำนักการอนุญาต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ของสำนักการอนุญาต


ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การขอใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ”

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายธรรมนูญ อัครพินท์ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การขอใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ” ให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ ณ โรงแรม Mida Dhavaravati Grande Hotel อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม


ประชุมการดำเนินการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ณ ห้องประชุม 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น นายธรรมนูญ  อัครพินท์ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และประเด็นปฎิรูปด้านทรัพยากรทางบก โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ประชุมหารือเกี่ยวกับข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ปัญหาข้อจำกัดการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ของเอกชน

                    วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00น.  นายธรรมนูญ อัครพินท์ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ปัญหาข้อจำกัดการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ของเอกชน โดยมีนางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 กรมป่าไม้