แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: สิงหาคม 2018


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ของสำนักการอนุญาต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ของสำนักการอนุญาต


ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การขอใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ”

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายธรรมนูญ อัครพินท์ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การขอใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ” ให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ ณ โรงแรม Mida Dhavaravati Grande Hotel อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม