ข่าวสารและกิจกรรม


แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน ความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองการอนุญาต กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน ความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองการอนุญาต กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


การปรับปรุงอาคารและสำนักงานกองการอนุญาต (เพิ่มเติม)

กองการอนุญาต ได้มีการปรับปรุงอาคารและสำนักงาน(เพิ่มเติม)โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่โดยรอบจัดทำรายนามผู้บริหารกองการอนุญาตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมเพิ่มรายชื่อผู้สนับสนุนการจัดทำห้องประชุมกองการอนุญาตที่จัดทำขึ้นใหม่ และปูพื้นห้องส่วนใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ เพื่อให้สถานที่ปฏิบัติงานมีความสะอาด สวยงาม เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และพร้อมสำหรับการบริการประชาชน บริเวณบันไดทางขึ้นอาคาร บริเวณหน้าห้องประชุมกองการอนุญาต ภายในห้องประชุมกองการอนุญาต บริเวณทางเดินภายในอาคาร บริเวณห้องส่วนใช้ประโ […]


การปรับปรุงอาคารและสำนักงานกองการอนุญาต

กองการอนุญาต ได้มีการปรับปรุงอาคารและสำนักงาน พร้อมจัดทำห้องประชุมกองการอนุญาตขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และรองรับการประชุม ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความสำคัญในอนาคต


รัฐมีป่าประชาชนมีสุข

กองการอนุญาต กรมป่าไม้  ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าในเขตป่าสงวนแห่งช่ติ ครั้งที่ 1/2564