คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)


ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ประจำเดือน ตุลาคม 2562

ประจำเดือน กันยายน 2562

ประจำเดือน ตุลาคม 2562

 • คำสั่งที่ 174/2562 เรื่องให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรณ์รักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรณ์รักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)

ประจำเดือน สิงหาคม 2562

ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

ประจำเดือนมิถุนายน 2562

ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ประจำเดือน เมษายน 2562

 • คำสั่งที่ 92/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 97/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 98/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 91/2562 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 98/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 96/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 93/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน กิจกรรมครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่าและกิจกรรมเครื่อข่ายหมู่บ้านฟื้นฟูป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 85/2562 เรื่องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมจัดทำแผนที่แนบท้ายกฏกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 95/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรมมการและคณะทำงานคัดเลือกรางวัลโครงการรักษ์ป่าป่ารักชุมชน ประจำปี 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 94/2562 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนการใช่จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรมมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน และกิจกรรมหลัก ส่งเสริมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบรูรราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 97/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 98/12562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 91/2562 เรื่องให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สำนักจัดการทรัพยกรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 86/2562 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 85/2562 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ปจป.งปม.2562 กิจกรรมจัดทำแผนที่แนบท้ายกฏกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 84/2562 แต่งตั้งคณะทำงาน กิจกรรมครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูและกิจกรรมเครือข่ายหมู่บ้านฟื้นฟูป่า ปจป.งปม.2562 อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 81/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดการความรู้ สจป.8 (นม.) ปจป.งปม.2562 อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 80/2562 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน มีนาคม 2562

 • คำสั่งที่ 77/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปจป.งปม.2562 กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อ อ่านเพิ่มเติม..
 • คำสั่งที่ 76/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปจป.งปม.2562 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค อ่านเพิ่มเติม..
 • คำสั่งที่ 71/2562 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 70/2562 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สำนักงานป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา (เดิม) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 69/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ของ สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 68/2562 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้ ปจป.งปม.2562 สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 67/2562 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 66/2562 มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานราชการ ส่วนอำนวยการ ให้งานอุปกรณ์ GFMIS Token Key อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 65/2562 มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการปฏิบัติงานประจำฝ่ายการเงินและบัญชี อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 64/2562 แก้ไข/เพิ่มผู้ใช้งานระบบ KTB Corporate Online อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 63/2562 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงาน ดำเนินโครงการนำร่องสาธิตสร้างป่า สร้างรายได้ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 62/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปจป.งปม.2562 กิจกรรมบริหาร อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 61/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปจป.งปม.2562 แผนงานบูรณาการ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 60/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปจป.งปม.2562 แผนงานยุทธศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 55/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปจป.งปม.2562 กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน อ่านเพิ่มเติม… 
 • คำสั่งที่ 54/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ ของ สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 52/2562 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท้องที่ จ.สุรินทร์ สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 51/2562 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ ออกปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว ปจป.งปม.2562 อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

 • คำสั่งที่ 48/2562 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท้องที่ จ.สุรินทร์ สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 47/2562 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท้องที่ จ.สุรินทร์ สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 46/2562 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 45/2562 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สำนักงานป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา (เดิม) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 43/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 42/2562 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 41/2562 แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงอัตรากำลัง สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 40/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 39/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปจป.งปม.2562 กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 38/2562 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการออกปฏิบัติงาน ปจป.งปม.2562 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 37/2562 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการออกปฏิบัติงาน ปจป.งปม.2562 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 36/2562 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการออกปฏิบัติงาน กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 35/2562 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการออกปฏิบัติงาน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 34/2562 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการออกปฏิบัติงาน ปจป.งปม.2562 กิจกรรมเสริมสร้างความเข็มแข็งของเครือข่าย อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 33/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปจป.งปม.2562 กิจกรรมย่อยสร้างป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 32/2562 ให้ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 31/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปจป.งปม.2562 กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 30/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปจป.งปม.2562 กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 29/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปจป.งปม.2562 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน กิจกรรมสจัดทำเส้นทาง อ่านเพิ่มเติม…
   

ประจำเดือน มกราคม 2562

 • คำสั่งที่ 26/2562 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ไปปฏิบัติราชการ ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา ออกปฏิบัติงาน กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูก อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 24/2562 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 23/2562 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สำนักงานป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา (เดิม) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 22/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 21/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานดำเนินการโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ปจป.งปม.2562 อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 20/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปจป.งปม.2562 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมปลูก อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 19/2562 มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งและตรวจสอบสภาพป่า ตามโครงการจัดให้สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ต อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 18/2562 แต่งตั้งคณะทำงาน ดำเนินโครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 17/2562 ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์และปริ้นซ์เตอร์ สำหรับใช้ในสำนักงาน อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 15/2562 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปจป.งปม.2562 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 14/2562 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 12/2562 แต่งตั้งคณะทำงาน ดำเนินโครงการครูกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 11/2562 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท้องที่จ.สร. สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 10/2562 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ศูนย์ป่าไม้บุรีรัมย์และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท้องที่จ.บร. สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 9/2562 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิและหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท้องที่จ.ชย. สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 8/2562 แต่งตั้งคณะทำงาน ดำเนินโครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า ปจป.งปม.2562 อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 7/2562 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 6/2562 แต่งตั้งคณะทำงาน ดำเนินโครงการเครือข่ายหมู่บ้านฟื้นฟูป่า ปจป.งปม.2562 อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 5/2562 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมาและหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท้องที่จ.นม. สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 4/2562 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 3/2562 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กิจกรรมติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรที่ได้รับอนุญาต ปจป.งปม.2562 อ่านเพิ่มเติม..
 • คำสั่งที่ 2/2562 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กิจกรรมติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรที่ได้รับอนุญาต ปจป.งปม.2562 อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 1/2562 ให้เข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สจป.8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน ธันวาคม 2561

 • คำสั่งที่ 196/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกษตรกรแจ้งขอยกเลิกโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ระยะที่2 อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 195/2561 ให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 194/2561 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 193/2561 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สำนักงานป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา (เดิม) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 192/2561 ให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่เพื่อจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและบริการด้านอนุญาตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ่านเพิ่มเติม..
 • คำสั่งที่ 191/2561 ให้เจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจกำลังผลิตไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าด่านขุนทด (โครงการที่ 2) จ.นม. อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 190/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ประจำ สจป.8 (นม.) ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2562 อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 189/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ไม้พะยูงแปรรูป (ถากกลม) ที่อายัดไว้ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 188/2561 ให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ.บร. อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 187/2561 ให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 186/2561 ให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมจำทำแนวเขตในพื้นที่ป่าไม้ จ.นม.อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 185/2561 ให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานกิจกรรมระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 184/2561 ให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 182/2561 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฎิบัติราชการ ส่วนจัดการป่าชุมชน สจป. 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

 • คำสั่งที่ 170/2561 ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ สจป. 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 171/2561 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้แทน สจป.8 (นม.) เป็นกรรมการรับมอบทรัพย์สินบริจาค ของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์วิทยุ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 174/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างโรงเก็บไม้มีค่า จ.นครราชสีมา อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 175/2561 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 176/2561 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สำนักงานป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา (เดิม) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 177/2561 ยกเลิกคำสั่งพนง.จนท.ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะสังและป่าลำพญากลาง จ.นม. อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน ตุลาคม 2561

 • คำสั่งที่ 158/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเช็ค อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 159/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์ไม้ประดู่ที่อายัดไว้ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 160/2561 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ สจป.8 อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 161/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 162/2561 แต่งตั้งหัวหน้าสายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้ สายที่ 1 (นครราชสีมา) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 163/2561 ให้เจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจกำลังผลิตไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าสูงเนิน (โครงการที่ 5) จ.นครราชสีมา อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 164/2561 ให้เจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจกำลังผลิตไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอง (โครงการที่ 5) จ.บุรีรัมย์  อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 166/2561 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน กันยายน 2561

 • คำสั่งที่ 113/2561 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมการใช้มาตราฐานการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยังยืน หลักสูตร “ส่งเสริมการรับรองการจัดการป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 114/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเช็ค อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 115/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ อ่านเพิ่มเติ่ม…
 • คำสั่งที่ 116/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับรองผลการดำเนินงานของเกษตรกรกิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินเอกชน อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 117/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับรองผลการดำเนินงานของเกษตรกรโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 118/2561 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ส่วนป้องกันรักษาป่า อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 122/2561 ให้ผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระทำใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 123/2561 ให้ผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระทำใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 124/2561 ให้ผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระทำใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 125/2561 ให้ผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระทำใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 126/2561 ให้ผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระทำใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 127/2561 ให้ผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระทำใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 128/2561 ให้ผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระทำใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 129/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 130/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ไม้ประดู่ที่อายัดไว้ จำนวน 81 ท่อน อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 135/2561 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ ประสานงาน ควบคุม กำกับ ดูแล ขนย้ายไม้ของกลาง อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 136/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเช็ค อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 142/2561 แต่งตั้งคณะทำงานจัดการฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร “การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 143/2561 แต่งตั้งคณะทำงานจัดการฝึกอบรมราษฎร หลักสูตร “การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 147/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทั่วไป อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 151/2561 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 152/2561 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) เดิม อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน สิงหาคม 2561

 • คำสั่งที่ 109/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับรองผลการดำเนินงานของเกษตร โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ ประจำปี 2561 อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 99/2561 ให้ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 106/2561 ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 108/2561 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรณ์รักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) เดิม อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 107/2561 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรณ์รักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 103/2561 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติราชการ ตามกฏกระทรวงการขออนุญาติและการอนุญาติทำไม้หวงห้าม พ.ศ. 2560 อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 102/2561 แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อติดตามและประเมินความสำเร็จ โครงการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 101/2561 ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงานสนธิกำลังป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ ท่องที่จังหวัดสุรินทร์ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่ใเติม…
 • มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ ประสานงาน ควบคุม กำกับ ดูแลขนส่งไม้ของกลาง จนถึงอู่บกพหลโยธิน ตำบลลำไทน อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน กรกฏาคม 2561

 • คำสั่งที่ 95/2561 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 85/2561 แต่งตั้งคณะทำงาน ดำเนินการโครงการครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 80/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน (เพิ่มเติม) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 84/2561 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเช็ค อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน มิถุนายน 2561

 • คำสั่งที่ 74-2561 ให้เจ้าหน้าปฏิบัติงาน กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่เพื่อจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชน อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 75/2561 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,0000 (เพิ่มเติม) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 79/2561 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 78/2561 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 71/2561 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพอ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 72/2561 ให้ผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ออกจากเขตป่าสงวน หรืองดเว้นการกระทำใด ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ จังหวัดชัยภูมิ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 69/2561 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดิน และแผนที่เขตที่ดิน อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 70/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เสารับ-ส่งสัญญาณวิทยุและต้นไม้โ่นทับ อ่านเพิ่มเติม..

ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

 • แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคัดเลือกพื้นที่และเจ้าหน้าที่ในการควบคุม ดูแล การปลูกป่าและบำรุงรักษา สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบวัดประทับตรา ป. (ปล่อย) และตรา ค. อ่านเพิ่มเติม…
 • ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช่ในสำนักงาน อ่านเพิ่มเตอม…

ประจำเดือน เมษายน 2561

 • คำสั่งที่ 43/2561 ให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานสายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายวา่าด้วยการป่าไม้ (เพิ่มเติม) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 42/2561 ให้ข้าราชการลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน มีนาคม 2561

 • คำสั่งที่ 37/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ อ่านเพิ่มเติม…
 • ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการออกไปปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

 • ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) (เดิิม) อ่านเพิ่มเติม…
 • ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจการอยู่เวรรักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 22/2561 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ส่วนป้องกันรักษาป่าและคุมไฟป่า สจป.ที่ 8 (นม.)อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 23/2561 แต่งตั้งผู้มีสิทธิเข้าใช้ในระบบ KTB Corporate Online อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 24/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดยางแผ่นรมควันอบแห้งของกลาง อ่านเพิ่มเติม…
 • ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรณ์รักษาการณ์และตรวจเวรณ์รักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (เดิม) อ่านเพิ่มเติม…
 • ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรณ์รักษาการณ์และตรวจเวรณ์รักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน มกราคม 2561

 • คำสั่งที่ 8/2561 ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ส่วนอำนวยการ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 10/2561 เรื่องกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของ สจป.ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2561 (นครราชสีมา) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 7/2561 เเต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการรุกขกร สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน ธันวาคม 2560

 • คำสั่งที่ 335/2560 ให้ข้าราชการลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 334/2560 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรณ์รักษาการณ์และตรวจเวรณ์รักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 337/2560 ให้ข้าราชการลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 329/2560 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสวนแห่งชาติ และกาสรบริการด้านการอนุญาติ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อ่านเพื่มเติม…
 • คำสั่งที่ 328/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการการอำนวยการและคณะทำงานดำเนินการโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักป่า (รสทป.) อ่านเพิ่มเติม.ชุดที่1… อ่านเเพิ่มเติมชุดที่2…
 • คำสั่งที่ 326/2560 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 325/2560 ให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดสุริทร์ อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

 • คำสั่งที่ 315/2560 ให้เจ้าหน้าที่ตรวจเวรรักษาการณ์และตรวจเวรณ์รักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) เดิม อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 316/2560 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 25601 กิจกรรมส่งเสริมจัดการป่าชุมชน อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 303/2560 ให้ข้าราชการและลูกจ้างไปปฏิบัติราชการศูนย์ป่าไม้บุรีรัมย์ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 314/2560 เรื่องให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 313/2560 แต่งตั้งคณะพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจจ้าง และผู้ควบคุมงาน งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 312-2560 เรื่องมอบหมายให้ศูนย์ป่าจังหวัดท้องที่ หรือที่ดินนั้นตั้งอยู่ ทำหน้าที่รับคำขอรับใบอนุญาติตามกฏกระทรวง อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 311/2560 เรื่องให้เจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจกำลังผลิคไม้ยูคาลิปตัส สวนป่ากาบเชิง อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 306/2560 เรื่องให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานแผนปฏิบัติเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า ชุดปฏิบัติการป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 310/2560 เรื่องให้ข้าราชการประจำไปปฏิบัติราชการ ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สจป.ที่ 8 (นม.) เพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 307/2560 เรื่องให้ข้าราชการประจำไปปฏิบัติราชการ ส่วนป่องกันรักษาป่า สจป.ที่ 8 (นม.) (เพิ่มเติม) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 308/2560 เรื่องให้ข้าราชการประจำไปปฏิบัติราชการ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสุรินทร์ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 309/2560 เรื่องให้ข้าราชการประจำไปปฏิบัติราชการ ส่วนจัดการป่าชุมชน อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 304/2560 เรื่องให้ข้าราชการลูกจ้างไปปฏิบัติราชการ ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 303/2560 เรื่องให้ข้าราชการลูกจ้างไปปฏิบัติราชการ ศูนย์ป่าไม้บุรีรัมย์ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 267 / 2560 ให้ข้ราชการและลูกจ้างประจำไป)ฏิบัติราชการ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป้า สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 •  

ประจำเดือน ตุลาคม 2560

 • คำสั่งที่ 291 / 2560 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรณ์รักษาการณ์และตรวจเวรณ์รักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) (เดิม) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 290 / 2560 ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรณ์รักษาการณ์และตรวจเวรณ์รักษาการณ์ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่ม…
 • แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบควบคุมการทำไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์ อ่านเพิ่มเติม…
 • เเต่งตั้งคณะทำงานอำนวยการตรวจปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยูง อ่านเพิ่มเติม….
 • เเต่งตั้งคณะทำงานอำนวยการตรวจปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยูง อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือน กันยายน 2560

ประจำเดือน สิงหาคม 2560

 • คำสั่งที่ 245-2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและกำกับการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 244 /2560 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน ดำเนินการโครงการครูป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 241 /2560 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกป่า อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 242 /2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง อ่านเพิ่มเติม…อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือนกรกฏาคม 2560

 • คำสั่งที่ 235/2560 เรื่องแต่งตั้งหน้าหน้าโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ (งานจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติระดับหมู่บ้าน) อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือนมิถุนายน 2560

 • คำสั่งที่ 168 / 2560 เรื่องการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีนายคำปอง พิพวนนอก ขอพระราชทาน อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

 • คำสั่งที่ 151 ลงวันที่ 28 พฤษถาคม 2560 เรื่อง กำหนดมาตราการประหยัดพลังงานของ สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือนเมษายน 2560

 • คำสั่งที่ 126 /2560 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจกำลังผลิตไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าด่านขุนทด (โครงการที่ 2) นม. อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 120 / 2560 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ ส่วนจัดการที่ดิน สจป.ที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 80 / 2560 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สำนักป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 81 / 2560 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สำนักป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา (เดิม) อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งที่ 82 / 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกรั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานราชการ อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือนมีนาคม 2560

 • คำสั่งที่ 77 / 2560 แต่งตั้งกรรมการกรั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการข้าร่าชการ อ่านเพิ่มเติม…
 • คำสั่งสำนัก ทีา 75 / 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานคัดเลือกรางวัล โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน อ่านเพิ่มเติม…
   

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

 • ให้ข้าราาชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการออกปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 อ่านเพิ่มเติม…
 • ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ สจป. (เดิม) อ่านเพิ่มเติม…
 • ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560อ่านเพิ่มเติม…
 • ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า อ่านเพิ่มเติม…
 • ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฎิบัติราชการ ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ อ่านเพิ่มเติม…
 • ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ อ่านเพิ่มเติม….
 • ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสุรินทร์ อ่านเพิ่มเติม…
 • ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดบุรีรัมย์ อ่านเพิ่มเติม…
 • ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ส่วนจัดการป่าชุมชน อ่านเพิ่มเติม…
 • ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ส่วนจัดการที่ดิน อ่านเพิ่มเติม…

ประจำเดือนมกราคม 2560

 • แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบสภาพพหนะของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว อ่านเพิ่มเติม…
 • แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบสภาพพหนะของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว อ่านเพิ่มเติม….