นายวุฒิชัย พิรุณสุนทร

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

กิจกรรมส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

ร่วมการประชุมแผนการบริหารงบประมาณในช่วงไตรมาสที่ 4 และแผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทบทวนผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดระดับกรม เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้

ขอนแก่น) ร่วมงานเปิดตัวโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่องาน “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ซึ่งกรมป่าไม้ได้กำหนดจัดขึ้น ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) จตุจักร กรุงเทพฯ

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า และสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการฝึกอบรมโครงการครูกล้าไม้ แก่นักเรียนโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ จำนวน 90 คน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะชำกล้าไม้ และด้านอื่นๆที่เกียวข้อง เป็นการบรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติจริงจากฐานการเรียนรู้จำนวน 3 ฐานคือฐานเมล็ดไม้ ฐานการกรอกถุงย้ายชำ และฐานการปลูกป่า ซึ่งนักเรียนทุกคนได้ปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น และได้ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกีบรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้ลงทะเบียน