ค่ายเยาวชน XYZ คนรักป่า

“ค่ายเยาวชน XYZ รักป่า” ค่ายแห่งการให้ • ให้ความรู้• ให้ความรัก• ให้ความสามัคคี ในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรป่าไม้ของไทย ให้คงอยู่ ส่งต่อให้ลูกหลานไทย ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2562 ณ ป่าชุมชนพุน้ำร้อย อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี


ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

สำนักจัดการป่าชุมชนขอเชิญ ทุกท่านมีส่วนร่วมในการทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หากท่านใดทำแล้วสามารถคอมเมนต์มากันได้เลย


รายงานสรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องป่าชุมชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี